Test Details

Test Name Department
 • PT Fld.
  Plain+EDTA
  3ml
  R
  EIA
  Daily 2:00pm
  Same day
  NA