Test Details

Test Name Department
 • Serum
  Plain / EDTA
  2 ml
  R
  EIA
  Daily 2:00pm
  Next day
  NA