Test Details

Test Name Department
 • Plasma
  Fluoride
  2 ml
  R
  EIA
  Daily 2:00pm
  Same day
  _